9:00 နာရီ မွ 12:00 နာရီ 2:00 နာရီ မွ 4:00 နာရီ
တနလၤာ
အစာအိမ္ႏွင့္အူလမ္းေၾကာင္းဌာန
ႏွလံုးေဆးကုဌာန
ေသြးေရာဂါဌာန
အေထြေထြသမားေတာ္ဌာန(Unit 2)
အေထြေထြခြဲစိတ္ကုဌာန(Unit 1)
ႏွလံုးႏွင့္ေသြးေၾကာခြဲစိတ္ကုဌာန

Security Code:
security code
Please enter the security code:

Submit
ေဆးကုသေဆာင္(Unit 3) ေဆးရံုဆင္းလူနာမ်ားျပသရန္

လက္ပိုင္းဆိုင္ရာခြဲစိတ္အထူးကုဌာန

မွတ္ ဥာဏ္ ဆိုုင္ ရာေ၇ာဂါမ်ားကုုသဌာန

အဂၤါ
ဦးေႏွာက္ႏွင့္အာရံုေၾကာ ေဆးကု ဌာန
စိတ္က်န္းမာေရးဌာန
အေထြေထြသမားေတာ္ဌာန(Unit 3)

ႏွလံုးခုန္ႏွုန္းဆိုင္ရာေရာဂါမ်ားကုသဌာန

ေဆးကုသေဆာင္(Unit 1)ေဆးရံုဆင္းလူနာမ်ား ျပသရန္

ခြဲစိတ္ကုသေဆာင္(Unit 2)ေဆးရံုဆင္းလူနာမ်ား ျပသရန္

ဗုဒၶဟူး  အေထြေထြသမားေတာ္ဌာန(Unit 1)

အေထြေထြခြဲစိတ္ကုဌာန(Unit 2)

ေဟာ္မုန္းအထူးကုဌာန

ႏွလံုးႏွင့္ေသြးေၾကာခြဲစိတ္ကုဌာန
ေဆးကုသေဆာင္(Unit 2) ေဆးရံုဆင္းလူနာမ်ားျပသရန္
ခြဲစိတ္ေဆာင္(Unit 3)  ေဆးရံုဆင္းလူနာမ်ား ျပသရန္
ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ အရိုးအထူးကဌာန(Unit 2) မွ ေဆးရံုဆင္းလူန်ာမ်ားျပသရန္
ၾကာသပေတး
အစာအိမ္ႏွင့္အူလမ္းေၾကာင္း ဌာန
ႏွလံုးေဆးကု ဌာန
ေသြးေရာဂါ ဌာန
ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳဌာန
အေထြေထြခြဲစိတ္ကု ဌာန (Unit 3)
ေဆးကုသေဆာင္ (Unit 4) ေဆးရံုဆင္းလူနာမ်ားျပသရန္
ေသာၾကာ
ႏွလံုးေဆးကုုဌာန
အတက္ေရာဂါကု ဌာန
စိတ္က်န္းမာေရးဌာန
အေထြေထြသမားေတာ္ဌာန(Unit 4)
ခြဲစိတ္ကုသေဆာင္(Unit 1)ေဆးရံုဆင္းလူနာမ်ား ျပသရန္

ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ အရိုးအထူးကုဌာန(Unit 1) မွေဆးရံုဆင္းလူနာမ်ားျပသရန္

ဆီးခ်ိဳဆက္ႏြယ္ ေျခေထာက္အနာမ်ား ကုဌာန

အရိုးပြ ေရာဂါကုသဌာန